Do Ústeckého kraje přichází další významný investor

Ústecký kraj patří společně s Moravskoslezským k regionům s nejvyšším počtem nezaměstnaných lidí v produktivním věku. Vedení obou krajů se proto snaží na svá území nalákat významné investory. Jedním z takových je akciová společnost Czech Property Investments, která chce nedaleko obce Libouchec na Ústecku vybudovat Logistický areál Park Žďárek.

Metropol se proto ředitele komunikace a tiskového mluvčího společnosti CPI Jana Buriana zeptal na záměry tohoto smělého plánu a dopady pro region. Vybudováním Logistického areálu CPI Park Žďárek, který bude sloužit pro příjem, skladování a kompletaci zboží, vznikne v dotčené lokalitě pracovní příležitost pro zhruba 3 300 osob včetně mladých lidí ve věku 20 až 29 let, protože s ohledem na zaměření činnosti budeme mít nižší poptávku po zkušených pracovnících, než jiní potencionální zaměstnavatelé. Zajištění pravidelných příjmů u tak velkého počtu lidí pozvedne ekonomickou úroveň regionu a uleví systému sociálního zabezpečení. Celý region se tak v konečném důsledku může alespoň částečně vymanit z deprivace plynoucí z abnormální nezaměstnanosti. Logistický areál se díky svému sousedství s dálnicí D8 nachází ve snadno přístupné poloze, která je výhodná i pro zaměstnance ze vzdálenějších míst. Lze důvodně předvídat, že Logistický areál CPI Park Žďárek bude dostupným zaměstnavatelem i pro obyvatele měst Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a okolní obce v okruhu několika desítek kilometrů.
 
Z provozu logistického areálu bude přímo profitovat obec Libouchec, na jejímž katastrálním území má být areál umístěn. Na základě pravidel rozpočtového určení daní bude navýšen příjem obce na dani z nemovitostí. Kromě toho lze s příchodem pracujících do obce Libouchec a její části Žďárek předvídat rozvoj místního obchodu a služeb, což má opět přímý vliv na výběr daní a tedy dalšího zvýšení příjmů obce.
 
Nezapomněli jsme ani na ochranu přírody a navrhli řadu konkrétních opatření, která povedou k minimalizaci zásahu do přírody a zajištění udržení populace dotčených zvláště chráněných, ale i ostatních živočišných druhů  v příznivém stavu. Připravili jsme proto Návrh doplňujících kompenzačních opatření při realizaci záměru výstavby Logistického areálu CPI Park Žďárek, který vypracovali přední odborníci s vysokým renomé, o němž vypovídá minimálně jejich rozsáhlá publikační činnost a jejich obecná známost v odborných kruzích. Podle jejich zjištění nebude ohrožen výskyt modrásků, chřástala polního ani střevlíka zlatitého. 
 
Jsme přesvědčeni o tom, že v okolí Libouchce ani na vzdálenějším území nelze vybudovat logistický areál, který by měl pro region takový ekonomický a sociální přínos, jako tomu bude v případě Logistického areálu CPI Park Žďárek. Současně na jiném místě nebudou dány takové podmínky z hlediska ochrany přírody, jako je tomu v případě dotčené lokality u části obce Žďárek, neboť jako již bylo výše uvedeno, při zohlednění skutečného výskytu zvláště chráněných druhů a jeho podmíněnosti aktuálními okolnostmi, které se budou v čase měnit (pro výskyt druhů zhoršovat), jde o lokalitu v konečném důsledku pro stavbu vhodnou, když je zde možné vytvořit i potřebná kompenzační opatření.