Ohněm prověřená legislativa

Dnešní díl seriálu „Hasiči, jak je možná neznáte“, přináší zamyšlení nad tím, jak je důležité, aby to byli právě hasiči, kteří tvoří normy požární bezpečnosti. Hasiči znají sílu ohně na vlastní kůži, proto mají nejsilnější důvod nic v normách neobcházet, nic nezanedbat.

Jejich jedinou prioritu je ochrana života, zdraví a majetku občanů a vytvoření takového legislativního prostředí, ve kterém bude možné činnosti, které Hasičský záchranný sbor pro ochranu obyvatel vykonává, dělat co nejúčinněji.

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti, a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy.

Z pera hasičů je například významná Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ta komplexně shrnuje požární bezpečnost staveb a její technické podmínky od stavební konstrukce až po rozmístění požárních čidel a funkčnost evakuačních výtahů. Následně je doplněna celou řadou specifických norem. Tato vyhláška se týká všech staveb, tady i nákupních center, diskoték a všech veřejných budov.

Obsahem vyhlášky je v prvé řadě požární bezpečnost samotné konstrukce stavby. Jedná se hlavně o její požární odolnost, to znamená, jak dlouho vydrží při požáru. Použitý materiál musí mít příslušnou certifikaci, která je pro hasiče zárukou, že vydrží požadovanou dobu žár od ohně.

A hasiči moc dobře vědí, že při požáru je důležitá každá minuta, která oddálí zřícení budovy nebo její části. Proto při tvorbě norem nic neopomenou a pravidla nastavují přísně.

Každý člověk si jistě umí představit, jaké by to bylo, čekat v hořící budově na to, až ho zachrání hasiči, protože má třeba zlomenou nohu a z hořícího objektu se sám nemůže dostat. Pak může jen doufat, že konstrukce, která je nad ním, vydrží.

Vyhláška dále stanovuje, jak musí být v daném objektu vyprojektovány únikové cesty a jak mají být vybaveny. Nesmí zde chybět nouzové osvětlení, odvětrání kouře nebo přehledné a jednotné značení.

Nesmíme zapomenout ani na protipožární dveře, které oddělují jednotlivé úseky v objektu tak, aby se požár nešířil. I zde je kladen důraz na kvalitu, která je stvrzena certifikací a dbá na funkčnost zařízení (například na to, aby byly kouřo těsné). Dále je dle typu objektu stanoveno, kde musí tyto dveře nezbytně být, aby plnily svůj účel.

Předpisy vycházejí mimo jiné z přímé zkušenosti hasičů v daném objektu. Po každém větším požáru přinášejí hasiči řadu cenných zkušeností, s čím se museli potýkat a tyto těžce nabyté zkušenosti se pak promítají do tvorby norem a jejich novelizací.

Jedině hasiči vědí, že když něco „ošidí“, může to při příštím požáru, stát život jednak občany, ale i někoho z jejich kolegů.

V poslední době pracovali hasiči například na podmínkách pro vjezd aut na plynná paliva do podzemních garáží. Podzemní garáže má v dnešní době téměř každé nákupní centrum, ale ne do všech je vjezd těmto vozidlům povolen.

Hasiči jsou si dobře vědomi toho, co by se mohlo stát v případě, že by auto na tento pohon bylo v pozemní garáži, kde by vypukl požár. Proto přesně stanoví technické podmínky, jaké musí garáž, která chce tato auta přivítat, splňovat. Vychází tak z dlouholetých zkušeností hašení těchto plynných látek, jako je propan-butan nebo zemní plyn.

„Jako bývalý hasič moc dobře vím, jakou sílu oheň má, a že při záchraně života lidí z hořících objektů jde o minuty. To, jak dlouho objekt vydrží než se zřítí, jaká je průchodnost únikových cest a přístupnost a rozmístění hydrantů, případně funkčnost požárních výtahů, hraje obrovskou roli v tom, jak úspěšní při záchraně osob budeme. Proto teď, když mám možnost podílet se na tvorbě norem, zvažuji vše do posledního detailu, aby nebylo nic opomenuto, protože vím, že v případě požáru budou při zanedbání těchto pravidel ohroženi nejen běžní občané, ale i samotní hasiči“. Říká bývalý hasič, dnes ředitel odboru prevence generálního ředitelství HZS ČR, plk. Ing. Rudolf Kaiser.

Stavební bezpečnost je ale jen úzkým výsekem legislativní práce hasičů. Ti jsou autory nebo spoluautory mnoha předpisů. Zahrnují především tyto oblasti:

1. Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy
2. Oblast stavebního práva
3. Oblast nebezpečných chemických látek a přípravků
4. Oblast bezpečného výrobku
5. Oblast hornické činnosti
6. Oblast pracovního práva
7. Oblast procesních zákonů pro výkon státní správy
8. Oblast vzdělávání a odborné způsobilosti
9. Oblast životního prostředí
10. Přehled platných zkušebních předpisů

Další pak naleznete na http://www.hzscr.cz/clanek/pravni-a-ostatni-predpisy-588431.aspx .