Ústecký kraj vstoupil do mezinárodního sdružení územní spolupráce

Ve čtvrtek 7. července 2011 podepsali hejtmani Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje deklaraci o společném postupu a vstupu do Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) spolu s se Svobodným státem Sasko (SRN) a Dolnoslezským vojvodstvím (Polsko).

„Jelikož předpokládáme, že v příštím programovacím období bude přeshraniční spolupráce podporována ve stejné nebo ve větší míře než v letech 2007-2013 v rámci tzv. Cíle 3, naše účast seskupení ESUS bude pro Ústecký kraj a čerpání financí na přeshraniční projekty přínosem,“ vysvětlila hejtmanka Jana Vaňhová.

ESÚS může být využito pro uskutečnění programů spolupráce financovaných ze strukturálních fondů nebo z prostředků stojící mimo strukturální fondy. Sdružení vykonává úkoly, které mu svěří jeho členové. Působnost je stanovena obecně jako usnadnění a podpora územní spolupráce za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. ESÚS se může například zabývat těmito konkrétními činnostmi: oblast poskytování příhraničních komunálních služeb (společné odpadové hospodářství), oblast zabezpečení dopravní obslužnosti (provoz přeshraničních dopravních linek), hospodářská oblast (společná rozvojová agentura, přeshraniční průmyslová zóna), oblast krizového řízení (společná ochrana před živly a katastrofami), oblast zdravotnictví (přeshraniční poskytování zdravotních služeb), oblast územního plánování nebo realizace přeshraničních rozvojových plánů.

Evropské seskupení pro územní spolupráci je právním nástrojem na úrovni Evropské unie, který usnadňuje a podporuje rozvoj územní spolupráce. ESÚS umožňuje vznik seskupení orgánů z různých členských států bez nutnosti předchozího podpisu mezinárodní dohody a její ratifikace národními parlamenty. Členem v ESÚS se může stát členský stát EU, regionální nebo místní orgán či další veřejnoprávní subjekty. Podmínkou je, že ESÚS musí sdružovat členy nacházející se na územní nejméně dvou členských států EU (přeshraniční efekt).