Začalo spalování kalů, krajský úřad uskutečnil kontrolu

Čížkovická cementárna Lafarge zahájila v tomto týdnu spalování vytěžených ostravských kalů, tedy paliva geobal. Při té příležitosti proběhlo v cementárně šetření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrolovalo se dodržování integrovaného povolení a provozního řádu ve vztahu s nakládáním s geobalem. V průběhu šetření nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Úředníci krajského úřadu, specialisté na ovzduší a integrované povolení, si v cementárně prohlédli halu, kde je geobal skladován, také způsob nakládání s ním a jeho přimíchávání do palivového mixu. Toho se v kalcinátoru denně spálí 80 tun. V plně automatizované hale jsou materiály na přípravu palivového mixu skladovány odděleně. V průběhu návštěvy došlo také přímo k návozu geobalu ze skládky CELIO, a to ve dvou uzavřených kontejnerech.

Pro spoluspalování mixu v kalcinátoru musí být dosahovaná teplota nejméně 850 °C, běžně teploty přesahují 1000°C, což zajišťuje dokonalé bezodpadové spalování. Tyto údaje se spolu s kontinuálními hodnotami emisního měření kontrolují na velíně cementárny. Dosažené hodnoty jsou plně v souladu s emisními limity v platném integrovaném povolení vydaném ve shodě s evropskou legislativou. Nakonec došlo i na porovnání analýz, které má cementárna k dispozici od dodavatele geobalu i z vlastních rozborů. Výsledky splňují kvalitativní požadavky uvedenými ve schváleném provozním řádu.

Kontroly krajského úřadu zaměřené na plnění integrovaného povolení a provozního řádu budou v cementárně pokračovat. Krajský úřad kromě toho zítra zahájí pravidelné čtvrtletní kontroly na skládce CELIO, kde vybraná akreditovaná laboratoř odebere první vzorky k analýzám.